MonitorStatusTypeLast 24H7 days30 daysLast year
VPS5203OnlineHTTP(s)100%100%99.31%99.834%
VPS9702OnlineHTTP(s)100%99.995%99.999%99.989%
VPS2401OnlineHTTP(s)100%100%100%100%
Shared PlatformOnlineHTTP(s)100%100%99.948%99.886%
Northern PlatformOnlineHTTP(s)100%100%99.785%99.965%
Hybrid PlatformOnlineHTTP(s)100%100%100%99.822%