MonitorStatusTypeLast 24H7 days30 daysLast year
VPS5203OnlineHTTP(s)100%100%100%100%
VPS9702OnlineHTTP(s)100%100%100%99.975%
VPS2401OnlineHTTP(s)100%100%99.912%99.964%
Switzerland PlatformOnlineHTTP(s)100%100%100%99.965%
Northern PlatformOnlineHTTP(s)100%100%100%99.967%
Shared PlatformOnlineHTTP(s)100%100%99.982%99.709%
Hybrid PlatformOnlineHTTP(s)100%99.797%98.861%99.89%