MonitorStatusTypeLast 24H7 days30 daysLast year
Hybrid PlatformOnlineHTTP(s)100%100%100%99.879%
Shared PlatformOnlineHTTP(s)98.974%99.826%99.949%99.905%
Northern PlatformOnlineHTTP(s)100%100%100%99.963%
VPS9702PausedHTTP(s)0%97.64%99.955%99.917%
VPS2401PausedHTTP(s)0%96.592%99.935%99.992%
VPS5203PausedHTTP(s)0%95.535%99.914%99.891%