MonitorStatusTypeLast 24H7 days30 daysLast year
VPS5203OnlineHTTP(s)100%100%100%99.998%
VPS9702OnlineHTTP(s)100%100%100%99.985%
VPS2401OnlineHTTP(s)100%100%100%100%
Shared PlatformOnlineHTTP(s)100%100%99.946%99.867%
Northern PlatformOnlineHTTP(s)100%100%100%99.998%
Hybrid PlatformOnlineHTTP(s)100%100%100%99.781%