MonitorStatusTypeLast 24H7 days30 daysLast year
VPS5203OnlineHTTP(s)100%99.991%99.998%100%
VPS9702OnlineHTTP(s)100%100%100%99.985%
VPS2401OnlineHTTP(s)100%100%100%99.979%
Switzerland PlatformOnlineHTTP(s)100%100%100%99.998%
Northern PlatformOnlineHTTP(s)100%100%100%99.999%
Shared PlatformOnlineHTTP(s)100%100%99.576%99.815%
Hybrid PlatformOnlineHTTP(s)100%100%100%99.65%