MonitorStatusTypeLast 24H7 days30 daysLast year
Hybrid PlatformOnlineHTTP(s)100%100%100%99.998%