MonitorStatusTypeLast 24H7 days30 daysLast year
Hybrid PlatformOnlineHTTP(s)100%100%100%99.9%
Shared PlatformOnlineHTTP(s)100%99.944%99.948%99.906%
Northern PlatformOnlineHTTP(s)100%100%99.863%99.958%
VPS9702PausedHTTP(s)0%0%0%99.917%
VPS2401PausedHTTP(s)0%0%0%99.992%
VPS5203PausedHTTP(s)0%0%0%99.891%