MonitorStatusTypeLast 24H7 days30 daysLast year
Hybrid PlatformOfflineHTTP(s)0%0%2.328%73.441%